Selberg Arkitekter

Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering av Klett, del av gnr/bnr 203/3 og 211/10

Bygningsrådet i Trondheim kommune vedtok 04.11.2014 at detaljregulering av Klett, del av gnr/bnr 203/3 og 211/10 legges ut til offentlig ettersyn samtidig som det sendes på høring.

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere området for trafikkrelaterte virksomheter og næring; døgnhvileplasser for tungtransport med tilhørende serviceanlegg, veikro, bensinstasjon med bilvask, pendler- og innfartsparkering, rasteplasser og tilhørende næringsvirksomheter.

Planforslaget samsvarer med vedtatt detaljplan for E6, Klett – Storler, vedtatt 12.12.2013, og nytt planforslag for dette området. Planforslaget samsvarer også med de føringene gitt i kommunedelplan for Klett som er under arbeid.

Tiltakshaver er Trondheim Truckstopp AS.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn på Trondheim kommunes nettsider.