Selberg Arkitekter

Stedsanalyse, mulighetsstudie og trafikkanalyse for Bismo

Som grunnlag for ny sentrumsplan for Bismo i Skjåk kommune har Selberg sammen med ViaNova Trondheim utarbeidet stedsanalyse, mulighetsstudie og trafikkanalyse. Her har vi sett på hvordan man kan utvikle et tettsted i forbindelse med Rv15 som gjennomfartsåre.

Stedsanalysen ble utarbeidet med utgangspunkt i trafikkanalysen samt en tre dagers medvirkningsprosess som blant annet innebar intervju med barne- og ungdomsskoletrinn, næringsliv og frivillighetssentral og cafédialog/workshop med befolkningen på kveldstid.

Mulighetsstudien bygger på dette grunnlaget, og fokuserer på møteplasser og uterom, gate-, grønt- og infrastrukturer, tetthetspotensial og arealfordeling.

Mulig fremtidig utbygging og møteplasser ble visualisert i en volumstudie og 3d-modell/film. Gjennom arbeidet ble det fokusert på å legge til rette for god lesbarhet som bidrar til god utvikling med egnet fortettingspotensial, styrke identiteten og videreutvikle stoltheten i bygda, samt sikre gode bevegelseslinjer og møteplasser i et bærekraftig perspektiv.

Prosjektet er nå i videre fase der gjennomførbarheten vurderes med blant annet kommunen og næringsliv.

 

Sted: Bismo, Skjåk kommune
Tiltakshaver: Skjåk kommune
Status: Pågående tiltak og gjennomføring

Fagområde

Kategori

  • By- og stedsforming
  • Planprosesser