Selberg Arkitekter

KUNNGJØRING OM IGANGSATT PLANARBEID FOR HOVEDSYKKELVEG GILDHEIMSKRYSSET- LILLEBY

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang to planarbeid for planene (1) Hovedsykkelveg Gildheimskrysset – Leangen stasjon og (2) Hovedsykkelveg Ladalen – Thrond Nergaards veg. Forslagsstiller er Miljøpakken ved Statens vegvesen.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en høystandard hovedsykkelrute for gående og syklende fra Gildheimskrysset til Leangen stasjon, og fra Dalenbrua gang- og sykkelbru til Haakon VII`s gate. De to parsellene deles opp i hver sin plan etter anbefaling i fra Trondheim kommune.

Reguleringsplanen skal omfatte kobling mellom gang- og sykkelvegkrysset mellom Ranheimsvegen, Falkenborgvegen og rv. 706. Nytt kryss etableres på samme sted. Fra krysset fortsetter ny gang- og sykkelveg nordover under Ranheimsvegen i kulvert, før den fortsetter videre langs Leangenvegen til den kommer til Leangen stasjon. Herfra går gang- og sykkelvegen i bru over jernbanesporet og kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg nord for jernbanesporet. Dette er den første parsellen som stopper ved Leangenbrua. Den andre parsellen reguleres i egen plan, og regulerer en manglende forbindelse i området ved Dalenbrua gang- og sykkelbru. Reguleringsplanen skal omfatte påkobling mot regulert gang- og sykkelvegnett i Haakon VII`s gate. Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen.

Planen er i tråd med kommunens overordnede planer for hovedsykkelveg på strekningen mellom Sluppen og Rotvoll. Området er i dag regulert til gang- og sykkelveg, vegformål, grønnstruktur og jernbaneformål. Begge planene følger opp anbefalte sykkelveger i Statens vegvesenets utredning «Forprosjekt sykkelveg Rv. 706 Sluppen-Ila-Rotvoll». Bakgrunnen for utredningen er bla. bymiljøavtalen, nullvekstmålet og sykkelstrategi for Trondheim, som sammen danner et overordnet mål om å få flere til å gå og sykle i Trondheim.

Sentrale punkter i planen vil være trafikksikkerhet langs hele traséen, utforming av bru over jernbanen og utforming av kryssløsning og påkoblinger mot eksisterende gang- og sykkelvegnett.

Kommunen har i oppstartsmøtereferat av 03.04.2020 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. I det videre planarbeidet vil det bli utredet og avklart flere tema som trafikksikkerhet, VA, omlegging av adkomster for gående og kjørende, grunnforhold, kulturminner mv. Planinitiativ, planavgrensning og oppstartsmøtereferat kan lastes ned her.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på Trondheim kommunens nettsider.

For innspill til planarbeidet og ytterligere opplysning, kontaktes Selberg Arkitekter v/Sigbjørn Lorås Hessaa, tlf. 91713745 eller på epost til sigbjorn@selberg.no innen 25.05.2020.