Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for Øyvegen, del av gnr./bnr. 1/7

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for del av eiendom gnr./bnr. 1/7 i Melhus kommune. Planområdet er lokalisert på Øysand ved Øyvegen. Tiltakshaver er Block Watne.

I kommuneplanens arealdel for 2013-2025 er området regulert til framtidig boligbebyggelse. Det er ingen detaljregulering for området.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for 14 boliger. Foreslått planområde er ca. 2,8 daa stort, og omfatter formålene bolig, renovasjonsanlegg, lekeplass, veg, parkering, og annet teknisk og grønt vegareal.

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no innen 17.12.2015 For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Bente Bolme Aasetre, tlf 99554016.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen.