Selberg Arkitekter

Boliger Melhusvegen 725

Melhus kommune ønsker å legge til rette for etablering av gjennomgangsboliger for flyktninger og vanskeligstilte. Selberg Arkitekter har i den forbindelse deltatt i totalentreprisekonkurranse om bygging av leilighetsbygg i Melhusvegen 725.

Vi har utviklet et grep som viser hvordan tomten kan utformes som boligformål med 16-18 leiligheter. Prosjektet viser leiligheter plassert i tre identiske bygg orientert rundt et felles tun. Byggene er utformet som enkle bygg i to etasjer med saltak. Det har vært en viktig premiss å unngå å lage ett massivt bygg som bryter med målestokken i området, og den viste oppdeling i tre bygg harmonerer godt med nabobyggene.

Gangadkomst til alle leilighetene er lagt til tunet. Dette skaper aktivitet og legger til rette for uformelle møteplasser i tunet. Sentralt på tunet er det tenkt opparbeidet en uteplass som et felles grøntareal for beboerne. Uteplassen er formet som en øy med vegetasjon som fungerer både som skjerming for innsyn til boligene og skjerming for de som bruker uteplassen. Terrenget formes slik at det innbyr til opphold og lek med benker og mindre lekeapparater. Vegetasjon skjermer uteplassen mot p-plassen.

Utvendig materialbruk er vist som solide materialer med trepanel på vegger, taktekking med papp og terrasser/balkong med impregnert treverk. Valg at materiale er tilpasset eksisterende bebyggelse og områdets karakter. Byggene er tenkt i mørk panel, men med bruk av farger i enkelte vindusomramminger og dører. De samme fargene er tenkt tatt igjen i utomhusanlegget og er med på å skape en identitet for prosjektet.

Sted: Melhus kommune
Samarbeidspartner: Idehus
Status: Åpen anbudskonkurranse, avsluttet 2016