Selberg Arkitekter

Antonie Løchens vei 10

Mulighetsstudie for fortetting av to eneboligtomter i et etablert boligområde på Byåsen i Trondheim. Tomtene ligger i skrående terreng, og utfordringen ble å finne et grep som kunne utnytte terrenget og gi boenhetene gode kvaliteter samtidig som prosjektet tilpasset seg eksisterende bebyggelse og bygningsstruktur.

I stedet for å etablere et ordinært terrassehus, ble det lagt opp til en todelt struktur der det legges en lavere rekke med boliger mot veien (mot øst) og en høyere i skråningen. Det etableres et felles adkomst/uterom mellom rekkene. Dette grepet gir en typologi med kvaliteter som slekter på rekkehus med forhage og direkte adkomst fra terreng. Prosjektet er ikke tenkt høyere enn dagens boliger på tomta slik at ny bebyggelse ikke skal medføre tap av utsikt og solforhold for omkringliggende boliger.

Prosjektet utformes på en måte som fremhever den gode utsikten mot Trondheimsfjorden for hver enkelt boenhet. Ved å løfte terrenget oppnår vi et samlet felles uteareal i gårdsrommet mellom husrekkene. Her er det rom for både opphold og lek, og tilfeldige møter mellom naboene gjennom et hierarki i utearealet fra privat til semiprivat. Boligene gis en omsorgsfull tilpasning til et krevende og bratt landskap, og utnytter høydeforskjellene til sin fordel. Private takhager i tillegg til det store gårdsrommet gjør boligene differensiert og attraktive.

Det etableres parkering og boder i kjeller som betjenes av felles heis/ trapp. Tomtene er i mulighetsstudiet betydelig fortettet, noe som avviker fra gjeldende plan og forventes å utløse ny reguleringsplan.

Sted: Byåsen, Trondheim
Byggherre: Privat
Status: Mulighetsstudie