Selberg Arkitekter

Fornebu Aker Solutions K2

Utomhusprosjektering til nytt kontor for Aker Solutions i kombinasjon med hotell og opplevelsessenter på Fornebu i alle faser fra skisse til ferdigstilling.

Prosjektert bygg er totalt ca 46 500 m2 inklusiv p-kjeller, derav ca 12 000 m2 til hotell. Utomhusanlegget er på ca. 19 mål. I utomhusplanen inngår adkomstområde, to indre gårdsrom og parkanlegg.

Adkomstområdet inneholder mange funksjoner og det er lagt vekt på å lage logiske, trafikksikre og godt universelt utformede løsninger som skiller gående og kjørende. I adkomstområdet inngår besøksparkering, buss- og taxiholdeplass, vareleveranse, sykkelparkering, forplass til hovedinngang, uteareal til kantine og hotellfoajé, ny kjørebru, nedkjøringsområde til p-kjeller, samt større støttemurkonstruksjoner. Det er også etablert to indre gårdsrom. Det ene gårdsrommet tilhører kontordelen og skal kun være “et smykke for øyet”, mens det andre ligger i tilknytning til kantinen og benyttes til opphold.

Ved utforming av parkområdet er det lagt vekt på bevaring av eksisterende trebeplantning for å ivareta viktige grøntkorridorer som knytter sentralparken på Fornebu til strandsonen. Ny trebeplantning med bruk av stedsegne arter og videreføring av «Telenor-prinsippet» med furutre-lunder ivaretar utsiktslinjer mot sjøen og nye gjennomgående gang- og sykkelvegforbindelser knytter anlegget til de omkringliggende områder.

Totalentreprenør er HENT AS. Selberg er underkonsulent til Voll Arkitekter AS.

Sted: Fornebu, Oslo
Byggherre: Fornebu Gate 2 AS
Status: Ferdigstilt 2012

Fagområde

Kategori

  • Kontor, næring og industri