Selberg Arkitekter

Roan Vindpark

Fosen Vind DA skal i perioden 2016 – 2020 etablere Europas største landbaserte vindkraftanlegg. Når prosjektet står ferdig består det av seks vindparker, totalt 278 turbiner, som vil produsere 3400 GWh.

Roan Vindpark ligger i et kupert, bart/snaut, kystlandskap. Dette gjør området ekstra sårbart i forhold til terrenginngrep. Hovedutfordringen i prosjektet er å finne løsninger som er mest mulig skånsomme plassert i terrenget, unngå store fyllinger og skjæringer, og få anlegget til å gli best mulig inn i eksisterende omgivelser. Landskapsarkitekt har kotert området som det gjøres tiltak i, sett på forbedret stigningsforhold av vegen, foreslått forbedrete traseer på adkomstveger, laget planer for utjevning og tilpasning av vegen til eksisterende terreng.

I tillegg til at vegene må landskapstilpasses må vegtraseen ha fremkommelighet for transport på elementer med lengde på opptil 57 meter. Prosjektet innebærer også tilrettelegging for kranoppstillingsplasser. Det er et mål å oppnå tilnærmet massebalanse både totalt og på delstrekninger. Selberg Arkitekter har samarbeidet med veg-konsulent for å tilpasse adkomstveger og masteplasseringer til terrenget og naturen i området.

Vindparkene bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord og vil ved ferdigstillelse være større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Utbyggingen starter med Roan vindpark hvor det skal monteres 71 turbiner (900 GWh), prosjekteres 58 km adkomstveger og 71 kranoppstillingsplasser. Selberg Arkitekter bistår i prosjektet med utarbeidelse av tegninger og mengdeberegninger i anbudsfasen, samt arbeidstegninger og stikningsdata i byggefasen.

Foto er hentet fra roan.kommune.no

Sted: Roan, Fosen i Trøndelag
Byggherre: Johs. J. Syltern AS på vegne av Fosen Vind
Status: Under prosjektering

Fagområde

Kategori

  • Kontor, næring og industri