Selberg Arkitekter

Steinkjer Barneskole

I 2017 var Selberg med i plan- og designkonkurranse for nye Steinkjer barneskole med idrettshall sammen med Veidekke og Hus Arkitekter.

Nye Steinkjer skole etableres på eksisterende skoletomt i sentrum. Tomta ligger i sørenden av Steinkjer sentrum, i Sannan bydel, og grenser mot Kongens gate i vest, Campus-området i nord og Furuskogen i øst. Den nye sentrumsskolen går over 3 plan og ønsket er at den skal fremstå som et signalbygg samtidig som at omkringliggende byggestil hensyntas. En skole i 3 etasjer vil minske fotavtrykket på bygget og frigjøre arealer til skolens uteområde, som er en viktig del av skolens læringsarena. Ved utforming av utomhusanlegget er det lagt vekt på å danne oversiktlige og klare forbindelseslinjer som naturlig leder inn til trinnarealene og hovedinngangen, samt inndeling av uteareal for de ulike trinnene.

Skolen er lagt i den nordvestre del av tomta, slik at man får store og gode uteoppholdsarealer i sør. Forplassen med hovedinngangen til skolen henvender seg mot Sannangata i nord, og er utformet som en integrert del av Campus-aksen. Det er samtidig lagt stor vekt på at skolen skal fremstå åpen og inviterende mot Kongens gate slik at koblingen mot sentrumsområdet ivaretas. Dette gjøres ved å fortsette forplassen rundt bygget, slik at den knytter seg til sitteamfiet i nord som henvender seg ut mot Kongens gate og byen. Uterommene nærmest bygget og i den nordlige delen som vender mot byen får en urban utforming. Det blir gradvis mer naturlig og uformell utforming i sørøst. Den sørøstlige delen av skoletomta grenser mot Furuskogen som er et naturskjønt og viktig aktivitetsområde og en naturressurs for både Steinkjer’s befolkning og skolen. Utearealet utformes slik at den gir lett tilgang til skogen, samt at skogen trekkes inn i skolegården og gir uterommet et naturlig preg med naturlek, stier og hinderløyper.

Sted: Steinkjer
Byggherre: Steinkjer kommune
Status: 2. plass

Fagområde

Kategori

  • Skole og barnehage