Selberg Arkitekter

FV715 Osen

Et vegprosjekt som omfatter utarbeidelse av reguleringsplan og byggeplan for 7 delstrekninger langs fv. 715 i Osen kommune. Total lengde er 7,5 km. Dagens veg er preget av krapp kurvatur og dårlig bæreevne. I hovedsak omfatter prosjektet utbedring av eksisterende veg, men også planlegging av ny veg inngår i oppdraget.

Selberg Arkitekter har bistått med tegning av reguleringsplankart, O-tegninger, prinsippsnitt for sideterreng samt kotering og masseberegning av deponier. I reguleringsfasen er det bidratt med input til planbeskrivelse og bestemmelser. I byggefasen er det bistått med utregning av mengder, samt tiltak for å oppnå massebalanse i prosjektet. ViaNova Trondheim har hatt prosjekterende fag på veg og VA.

Prosjektet innebærer til dels svært store fjellskjæringer, noe som fordret landskapsmessige tilpasninger for å ivareta estetikk og landskapsopplevelse. For å dempe inngrepene ble det utarbeidet prinsipp om sprenging i flere avsatser, med tilførsel av løsmasser og beplanting. Slake fjellskjæringer skal grovsprenges, slik at det dannes lommer for tilbakelegging av frøbankjord.
Det ble også utarbeidet prinsipp for tetting av myr, samt tilbakeføring av myr under gammel vegtrase. Naturlig revegetering er brukt i utstrakt grad for tilbakeføring av natur langs vegstrekningen.

Les mer om prosjektet på Statens vegvesens nettsider: https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fosenvegene/fv715hofstadargard

Sted: Osen
Byggherre: Statens vegvesen, region midt
Status: Vedtatt reguleringsplan, byggestart vår 2018
 

Fagområde

Kategori

  • Bru og samferdsel
  • Planprosesser