Selberg Arkitekter

Jakobsli skole: Offentlig ettersyn og høring av planprogram

Det varsles herved om offentlig ettersyn og høring av planprogram og igangsatt reguleringsplanarbeid for Jakobsli skole. Tiltaket omfattes av forskrift om konsekvensutredninger, og det er derfor utarbeidet et planprogram.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med og forutsetninger for planarbeidet, planprosessen, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Forslag til planprogram er utarbeidet av Selberg Arkitekter på vegne av tiltakshaver Trondheim kommune v/Utbyggingsenheten.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan med konsekvensutredning for en ny barneskole på Jakobsli, i bydelen Charlottenlund, i Trondheim. Planarbeidet omfatter også regulering av barnehage, idrettshall og en ny spilleflate.

Den nye skolen skal avlaste Ranheim og Charlottenlund skole og planlegges med kapasitet for 700 elever. I formannskapet 02.02.16 ble det vedtatt at den nye skolen skal bygges rett sør for, og utenfor arealer som er avsatt til boliger i kommuneplanens arealdel på Overvik.

Det varslede planområdet er på omtrent 34,5 daa og omfatter deler av eiendommen gnr/bnr 19/171. Utformingen av nytt skolebygg utredes i en plan- og designkonkurranse som vil foregå sommeren og høsten 2016. Det vil kåres en vinner av konkurransen i desember 2016. Byggeprosessen vil foregå i perioden 2018-2019 med ferdigstilling desember 2019.

Alle som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på e-post til siv@selberg.no innen 18.07.2016. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Siv Minna Aastorp, tlf. 918 21 734.

Når planforslaget med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på Trondheim kommunes nettsider.

Planprogram kan leses HER.